Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Bạch Thông tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 16:17:55 )

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), huyện Bạch Thông đã thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Để triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngay từ đầu năm 2015, Huyện ủy Bạch Thông đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; UBND huyện ban hành kế hoạch và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại địa phương.

Sau gần 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; bổ sung, xác nhận đúng đối tượng vay … Tính đến 30/6/2019, huyện đã cân đối ngân sách, chuyển vốn sang NHCSXH 1.170 triệu đồng để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện luôn được quan tâm chú trọng kiện toàn đúng, đủ thành phần; thường xuyên được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó 17 thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng CSXH. Ban đại diện huyện luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức thực hiện 17/17 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn; niêm yết công khai các thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất, nội quy giao dịch, danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ… thực hiện nghiêm túc việc cho vay, thu nợ đúng quy trình nghiệp vụ; giải quyết hồ sơ giải ngân đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ vay trên địa bàn.

Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện giải quyết hồ sơ vay vốn của các hộ vay trên địa bàn

Để đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến nhân dân. Nhờ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội được triển khai kịp thời tại địa phương.

Ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhận ủy thác NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 185 tổ tiết kiệm và vay vốn; các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ nhận ủy thác trên 261.168 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,78%/tổng dư nợ của NHCSXH.

Từ năm 2014 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông đã thực hiện chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến 100% các xã, thị trấn. 100% các thôn, tổ nhân dân hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được vay vốn NHCSXH để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Từ việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 2.445 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 169 học sinh, sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; tạo việc làm cho 653 lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm; 40 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách xây dựng, cải tạo và sửa chữa 69 căn nhà; 03 hộ vay nhà ở xã hội... với tổng số hộ còn dư nợ NHCSXH là 5.497 hộ, dư nợ bình quân là 47,61 triệu đồng/hộ.

Với nguồn vốn lớn và mạng lưới phục vụ sâu rộng, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống chỉ còn 19,77%; diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện Bạch Thông tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, Ban Đại diện Hội đồng quản trị các cấp…./.

Hương Dịu
Sign In