Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Ngân Sơn giảm được 3,99% hộ nghèo

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 14:08:35 )

Năm 2018, huyện Ngân Sơn đã ban hành nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế -xã hội, trong đó công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến nay giảm xuống còn 38,38%, giảm 3,99% so với năm 2017.

Ngay từ đầu năm, căn cứ vào điều kiện thực tế của các địa phương, UBND huyện đã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng xã và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án để tổ chức thực hiện; ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án về giảm nghèo. Đồng thời, huyện cũng triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động và xuất khẩu lao động, qua đó đã có 45 người được tuyển đi xuất khẩu lao động, 483 lao động có việc làm mới…

Huyện cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tạo mọi điều kiện giúp đỡ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn sản xuất, nhờ vậy nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã được vay vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với đó các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở… cũng đã được Ngân Sơn thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành.


Ảnh: Tư vấn khám chữa bệnh cho người dân xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

Từ đây đến năm 2020, Ngân Sơn phấn đấu bình quân mỗi năm sẽ giảm được từ 3 - 4% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo; tập trung giải quyết việc làm và tạo thêm việc làm mới trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu lao động và khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền nâng cao dân trí để từng bước chuyển đổi dần về lối sống và khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên thoát nghèo của người dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Ngân Sơn sẽ ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; phát triển nguồn vốn, lồng ghép các hoạt động của chương trình cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo để phát huy hiệu quả vốn vay; tiếp tục huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và người dân cho công tác giảm nghèo.../.

Thu Cúc
Sign In