Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Ngân Sơn: Hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(Cập nhật lúc: 07/01/2019 14:46:20 )

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân nên các chỉ tiêu chính trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 của huyện Ngân Sơn đạt 17.274 tấn

Để có được kết quả này, ngoài việc triển khai các giải pháp, biện pháp, UBND huyện còn trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng ban ngành, địa phương; khuyến khích cán bộ lãnh đạo, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm công việc; vận động người dân tham gia phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa, xã nông thôn mới…

Nhờ vậy, hết năm 2018, Ngân Sơn đã có 31/40 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, điển hình như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 17.274 tấn, bằng 100,47% kế hoạch; thực hiện được 850ha diện tích canh tác đất ruộng đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm, bằng 100% kế hoạch; thực hiện trồng được 100,63ha cây lúa nếp Khẩu nua lếch, vượt 25,8% kế hoạch; thực hiện trồng rừng được 617,77ha, đạt 102,9% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước được trên 13 tỷ đồng, vượt 3,65% kế hoạch…

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa và đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đẩy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện có hiệu quả, toàn huyện đã giảm được 3,99% hộ nghèo. Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được đẩy mạnh. Trong năm, toàn huyện kết nạp được gần 150 đảng viên mới, vượt 23% kế hoạch. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.


Các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện thường xuyên được tổ chức

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, huyện Ngân Sơn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế; tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục…; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân khu vực nông thôn.

Trong đó, để phát triển kinh tế, Ngân Sơn tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; quảng bá, thu hút các nguồn lực trong và ngoài địa phương vào đầu tư phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông - lâm sản, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng; vận động thành lập các tổ hợp tác, định hướng phát triển thành hợp tác xã; tập trung khai thác các nguồn thu trên địa bàn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh…

Đối với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục phát huy bản sắc dân tộc, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, thương bệnh binh, gia đình chính sách; giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội./.

Thu Cúc
Sign In