Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Ngân Sơn: Những đổi thay tích cực sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 11/10/2019 09:54:41 )

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, những thành tựu đạt được đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện Ngân Sơn, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt…

Chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ

Xác định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trên cơ sở chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, tỉnh, huyện Ngân Sơn đã cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình hiệu quả.  Ngay từ khi mới bắt đầu triển khai Chương trình, huyện Ngân Sơn đã thành lập các Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản nhằm giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các phòng, ban, ngành tham mưu, thực hiện, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cơ quan trong công tác tham mưu hướng dẫn và tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu và từng địa bàn phụ trách.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo quan tâm và thường xuyên duy trì; phương pháp và cách thức cũng được đổi mới hàng năm nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, thành phần kinh tế cũng như các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Nhiều cuộc vận động như: “Gia đình 5 không 3 sạch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” của Hội Phụ nữ; “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” của huyện đoàn Ngân Sơn... được triển khai rộng rãi dưới nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, được tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài truyền thanh, truyền hình, tài liệu, pano, áp phích, sân khấu hóa... Vì vậy, các chủ trương, chính sách khi đưa ra được đông đảo nhân dân phấn khởi đón nhận, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, chuyển từ thụ động sang chủ động, tự giác tham gia đóng góp công sức, tiền bạc, hiến đất... để xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Những con số đáng ghi nhận

Kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2010 - 2019 của toàn huyện trên 211.516 triệu đồng, trong đó giá trị nhân dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất, tiền của, ngày công lao động quy đổi ra tiền trên 23.285 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn đóng góp 1.270 triệu đồng.

Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện đã có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Từ các nguồn vốn huy động, huyện đã đầu tư xây dựng được 104 công trình đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm với tổng chiều dài là 53,2km; đầu tư kiên cố hóa được 12 công trình kênh mương với tổng chiều dài là 6,8km, góp phần nâng tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 90%; đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới điện trên địa bàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, hiện 91% hộ dân trên địa bàn huyện được dùng điện thường xuyên, an toàn.

Cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, sự chung tay góp sức của người dân, thôn Nà Ké, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn có con đường bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế

Cùng với đó, huyện đã huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở tuyến xã từng bước được đầu tư, củng cố, 10/10 xã đã có Trạm y tế xã đạt chuẩn. Các chợ nông thôn cũng như các cơ sở bán lẻ trên địa bàn các xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trao đổi mua bán của nhân dân. 10/10 xã có điểm bưu chính, viễn thông đạt chuẩn, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng của nhân dân về dịch vụ viễn thông, internet; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành được thực hiện ở tất cả các xã…

Thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập bền vững

Kiên trì với mục tiêu cuối cùng là cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, 10 năm qua, huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo lồng ghép Chương trình Mục tiêu Quốc gia với nguồn vốn từ các Chương trình như: 135, Giảm nghèo bền vững... Nhờ vậy, nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất được triển khai, trong đó tập trung vào các cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương như: Chăn nuôi trâu bò; phát triển diện tích cây lúa nếp thơm Khẩu Nua Lếch; trồng cây Lê, Đào, Dẻ, Mận chín sớm… Qua đó đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các hình thức tổ chức sản xuất tổ hợp tác, hợp tác xã.

 

Mô hình trồng lê của hộ gia đình ông Hoàng Văn Slín, thôn Cốc Lùng, xã Vân Tùng

So với năm 2010 thì đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên năm của các xã tăng từ 5,85 triệu đồng lên 15,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2010 - 2015 giảm 23%, từ 40,23% năm 2010 xuống còn 17,22% năm 2015, trung bình mỗi năm giảm 4,6%; giai đoạn 2016 - 2018, theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 12,74%, từ 50,96% năm 2016 xuống còn 38,22% năm 2018, trung bình mỗi năm giảm 4,2%.

Phát huy kết quả đã đạt được, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Ngân Sơn đặt ra mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiêu chí nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp nông thôn với phát triển dịch vụ và sản xuất công nghiệp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao…

Để thực hiện được, huyện xác định phải đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân một cách bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh tiến độ triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên phạm vi toàn huyện nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương; khuyến khích và triển khai có hiệu quả chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đổi mới các hình thức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế...

Thu Cúc
Sign In