Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Na Rì đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 14:23:16 )

Nhằm hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, huyện Na Rì luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc.

Ứng dụng CNTT trong xử lý công việc được áp dụng hiệu quả ở Bộ phận“Một cửa” huyện Na Rì

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện Na Rì đã thực hiện việc gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông. Hạ tầng CNTT cơ bản đáp ứng yêu cầu và ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ công việc ngày càng tốt hơn, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện được trang bị máy tính đạt tỷ lệ 100%. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đã kết nối vào đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%. 21/22 xã ở mức độ tốt, 01 xã ở mức độ khá, không có đơn vị sử dụng phần mềm ở mức độ trung bình và yếu. Hiện nay, 100% văn bản (không mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị đều được gửi bản điện tử và được ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý.

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được duy trì sử dụng tốt tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Hệ thống cung cấp chức năng tiếp nhận, quản lý, lưu chuyển xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Toàn huyện đã được cấp 254 chứng thư số cá nhân và 137 chứng thư số của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện, các đơn vị thuộc huyện đã sử dụng chữ ký số trong việc ký ban hành văn bản, giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Các hồ sơ, thủ tục hành chính của UBND huyện đều được tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình trên hệ thống “một cửa” điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đến năm 2020. Hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử huyện có 31 trang thông tin điện tử, trong đó 09 trang của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 22 trang của các xã, thị trấn. Cổng thông tin điện tử đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin của huyện, có chuyên mục thủ tục hành chính mức độ 1, 2 và chuyên mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Mức độ tương tác đạt hơn 85,3%. Cụ thể, 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử và mail công vụ; 100% các văn bản đi đến được số hóa và quản lý trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng chữ ký số chuyên dùng để ban hành văn bản và giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm... Năm 2019, huyện đã tiếp nhận 23.265 hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử, trong đó tiếp nhận trực tuyến 3.100 hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hơn 1.000 hồ sơ.

Có thể nói, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ được các đơn vị ngày càng quan tâm. Lãnh đạo các đơn vị đã thường xuyên chỉ đạo hoạt động ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính tại đơn vị, từ đó góp phần quan trọng tạo nên một phương thức làm việc hiện đại, nâng cao năng suất, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang
Sign In