Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông tiếp tục có sự chuyển biến tích cực

(Cập nhật lúc: 03/01/2020 11:07:39 )

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu phi diễn ra tại tất cả các xã, thị trấn ảnh hưởng nặng nề đến phát triển sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy, chính quyền, huyện Bạch Thông vẫn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Những kết quả đạt được

Sản lượng lương thực tiếp tục vượt kế hoạch (KH) giao với kết quả thực hiện cả năm đạt 20.787,8 tấn, bằng 103,9% KH, tăng 798,6 tấn so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, có 37,76ha lúa sản xuất hàng hóa với sản lượng đạt trên 234 tấn. Ngoài ra, có một số cây trồng khác vượt kế hoạch như: Cây đỗ tương thực hiện được 33,81ha, sản lượng đạt 56,46 tấn, bằng 112,7% KH; cây rau thực hiện được 443,87ha, sản lượng đạt trên 8.882 tấn, bằng 101,7% KH; đậu đỗ thực hiện được 25,73ha, sản lượng đạt 38 tấn, bằng 112,5% KH.

Các mô hình phát triển sản xuất tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Trong đó, trồng mới cây cam sành được 31,2ha; cải tạo, thâm canh cây cam, quýt được 240ha; cải tạo thâm canh cây mơ được 25ha; chuyển đổi được 52,95ha đất trồng lúa, ngô sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế khác; cải tạo đất trồng lúa được 53,32ha.

Năm 2019, toàn huyện cải tạo, thâm canh cây cam, quýt được 240ha

Năm 2019, huyện Bạch Thông tiếp tục trồng rừng vượt kế hoạch với kết quả thực hiện được 609,08ha đạt 108,76% KH.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm triển khai có hiệu quả. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, xã Phương Linh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tích cực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, toàn huyện đã giảm được 2,44% hộ nghèo, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện còn 17,33%.

Thực hiện các biện pháp thu ngân sách Nhà nước có hiệu quả sát với từng khoản thu trên địa bàn, những vướng mắc trong công tác thu ngân sách được giải quyết kịp thời. Chính vì vậy, năm 2019, huyện Bạch Thông thu ngân sách ước đạt 15.061 triệu đồng, bằng 112,4% KH.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm. Các trường học duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được giám sát, kiểm soát chặt chẽ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác thông tin truyền truyền được triển khai kịp thời, phản ánh được các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh diễn ra trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn huyện được giữ vững.

Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, toàn huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản: Tổng sản lượng lương thực có hạt 21.000 tấn; có 550ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha; duy trì diện tích chuyển đổi đất trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao 220ha; trồng mới 700 ha rừng; phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã tiếp tục duy trì 19 tiêu chí, 01 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 06 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 03 xã đạt từ 05 đến 09 tiêu chí; thành lập mới 02 Hợp tác xã có quy mô phù hợp và hoạt động hiệu quả; thu ngân sách đạt 14,2 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 2,5 %...

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, huyện Bạch Thông xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2020 đó là: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao phù hợp với điều kiện địa phương gắn với sản xuất hàng hóa; cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Huyện Bạch Thông phấn đấu năm 2020 tổng sản lượng lương thực đạt 21.000 tấn

Cùng với đó, huyện sẽ tăng c­ường công tác quản lý quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách, khai thác tạo lập nguồn thu để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU và Kết luận số 10-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép. Kịp thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn.

Huyện Bạch Thông tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, làm tốt công tác xây dựng chính quyền, tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong giải quyết các công việc thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.../.

Hương Dịu
Sign In