Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2020, huyện Bạch Thông phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,3% trở lên

(Cập nhật lúc: 20/03/2020 10:43:46 )

Theo báo cáo của UBND huyện Bạch Thông, đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 866 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,1%; 1.486 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,33%, trong đó chủ yếu các hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập với 1.400 hộ (30 hộ khu vực thành thị và 1.370 hộ khu vực nông thôn), chiếm tỷ lệ 94,21% tổng số hộ nghèo. So với năm 2018, hộ nghèo toàn huyện giảm 2,44%; hộ cận nghèo giảm 1,57%.

Người dân tích cực tham gia các mô hình sản xuất để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập

Năm 2020, huyện Bạch Thông phấn đấu đạt các mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,3% trở lên, trong đó các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 3% đến 4% trở lên; số lao động được giải quyết việc làm mới cho 550 người; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được tiếp cận các dịch vụ y tế; 85% hộ nghèo có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ mẫu giáo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 90% hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông; 80% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu tháng 3/2020, UBND huyện Bạch Thông đã triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện công tác giảm nghèo đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở với nội dung, hình thức phù hợp; các ngành, các cấp phải có sự phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị.

Theo đó, huyện Bạch Thông sẽ triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo chung từ huyện đến cơ sở, gắn thực hiện Chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, kết hợp với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động lồng ghép với Chương trình giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, điều kiện sống, thông tin….cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân nhằm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong số 1.486 hộ nghèo có trên 94% là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập nên trong năm 2020, huyện Bạch Thông tập trung hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo. Trong đó, thực hiện hỗ trợ các hoạt động sản xuất, đa dạng hóa sinh kế do cộng đồng đề xuất, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật, gắn khuyến nông, khuyến công với hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm mới, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, huyện sẽ thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với từng đơn vị. UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020, trong đó phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chi tiết, cụ thể số hộ nghèo theo nhóm nguyên nhân, có địa chỉ cụ thể, đề ra giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân theo dõi giúp đỡ hộ nghèo.

Các xã, thị trấn cần phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng dự án hỗ trợ sản xuất, mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu của chương trình; vận động người nghèo, cận nghèo tích cực tham gia các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã để gắn kết cộng đồng, sản xuất liên kết, phát triển kinh tế tập thể.

Cùng với đó, các địa phương cần tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đánh giá thực trạng nghèo, phân loại đối tượng, nguyên nhân nghèo chính xác làm cơ sở phục vụ xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho năm tiếp theo. Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo theo quy định./.

Hương Dịu
Sign In