Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt các chính sách dân tộc

(Cập nhật lúc: 15/07/2019 15:27:31 )

Những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thành phố Bắc Kạn có tổng dân số trên 42.800 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 61,7%; có 04 thôn (tổ) đồng bào Dao; tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng là tổ đặc biệt khó khăn.

Quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, thành phố Bắc Kạn tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành toàn diện và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc như: Chương trình 135; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo; chính sách tín dụng, cho vay ưu đãi đối với vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh con hộ nghèo; chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc … Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được thay đổi, đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện.

Đến nay, thành phố đã có xã đầu tiên - xã Nông Thượng về đích xã nông thôn mới (năm 2017). Đến năm 2018, sản lượng lương thực của thành phố đã đạt 4.570 tấn; có 170ha diện tích đất canh tác đạt giá trị thu nhập 100 triệu đồng/ha trở lên. Trung bình mỗi năm thành phố trồng mới được 248ha rừng. Thành phố hiện có 13/22 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 59,09%; 06/8 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và trên 98% dân số 04 phường trung tâm được sử dụng nước sạch; 100% ngõ, hẻm được chiếu sáng; 01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; hàng năm, có trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 85% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh …

Thực hiện kịp thời các chính sách dân tộc, trong 5 năm qua, thành phố Bắc Kạn đã hỗ trợ trực tiếp 90,4 triệu đồng cho 360 lượt hộ nghèo và tạo điều kiện cho 10 hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách với tổng nguồn vốn 80 triệu đồng để phát triển sản xuất; đảm bảo cho 100% đối tượng học sinh con hộ nghèo được đến tường và hưởng chế độ chính sách hỗ trợ giáo dục, cụ thể như đã có 1.811 lượt học sinh được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, 327 trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa, 60 lượt học sinh được hưởng chính sách đối với trẻ khuyết tật. 100% người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hàng năm, thành phố đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín ốm, nằm viện. Thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã cấp phát 87.742 số báo với 18 loại báo, tạp chí đến các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn. Từ nguồn vốn của Chương trình 135, thành phố Bắc Kạn đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tổ Khuổi Pái (xã Huyền Tụng) và hỗ trợ người dân trong tổ phát triển sản xuất.

Các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc

Trong 5 năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của Nhà nước, đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, thành phố Bắc Kạn đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2024: Khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc thiểu số; xã Dương Quang về đích xã nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%; tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng hoàn thành Chương trình 135; tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình mầm non đạt 100%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%; 100% xã, phường giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát triển; giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc trong các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…/.

Hương Dịu
Sign In