Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ kinh phí thực hiện dự án tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

(Cập nhật lúc: 10/06/2019 13:55:17 )

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Gắn kết ứng dụng công nghệ tăng cường hiệu quả sự tham gia của cộng đồng dân tộc trong giám sát chương trình chính sách tại cộng đồng” do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí 438.439.925 đồng tương đương 18.936 USD.

Dự án được triển khai thực hiện tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019; với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực sự tham gia của chính quyền cơ sở và phụ nữ trong giám sát các chương trình, chính sách phát triển tại địa phương, đặc biệt là năng lực tham mưu, giám sát phản biện của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thông qua ứng dụng công nghệ.

Để triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Chủ dự án) tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND tỉnh theo quy định.

Triệu Thanh
Sign In