Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn là một trong 10 tỉnh thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh

(Cập nhật lúc: 17/10/2018 08:42:15 )

Theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bắc Kạn là một trong 10 tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND.

Cùng với tỉnh Bắc Kạn, 9 tỉnh còn lại thực hiện thí điểm là: Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.


Cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bố trí sử dụng cơ sở hiện có đảm bảo phù hợp và hiệu quả

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức, biên chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các đơn vị trực thuộc.

Văn phòng có không quá 11 đơn vị, bao gồm: Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Kinh tế - Tài chính, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Nội chính - Pháp chế, Phòng Thư ký - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Ban Tiếp công dân và các đơn vị khác do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập theo yêu cầu của địa phương.

Nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc do Chánh Văn phòng quyết định sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND cấp tỉnh.

Đơn vị trực thuộc Văn phòng có Trưởng phòng và tương đương, các Phó trưởng phòng và tương đương, số lượng Phó trưởng phòng và tương đương không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi họp nhất.

Biên chế công chức của Văn phòng nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương và không vượt quá tổng biên chế hiện có của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất.

Việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sẽ góp phần tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020( 17/10/2018 08:32:03)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố( 12/10/2018 11:01:12)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh( 08/10/2018 14:18:05)

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân số( 04/10/2018 14:12:55)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh ( 02/10/2018 14:06:39)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính( 27/09/2018 15:55:33)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2019.( 25/09/2018 15:57:54)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018( 24/09/2018 14:49:52)

Thanh niên Bắc Kạn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018( 21/09/2018 15:45:22)

Hội Nông dân Bắc Kạn - một nhiệm kỳ nhìn lại( 14/09/2018 10:31:28)

Sign In