Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(Cập nhật lúc: 05/07/2019 09:30:33 )

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 28/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn (sau đây viết tắt là Liên hiệp Hội).

Các tổ chức thành viên cùng với Liên hiệp Hội thực hiện nhiệm vụ như: Thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức; tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần trong công tác tham mưu cho cơ quan Đảng và chính quyền về chủ trương, đường lối, luật pháp, cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn của tỉnh.

Kể từ khi thành lập đến nay Liên hiệp Hội đã có 10 tổ chức thành viên với hơn 15.000 hội viên; đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội đã góp ý, phản biện trên 80 văn bản, đồ án, dự án. Trong đó: Tham gia Hội đồng phản biện: 15 dự án; Chủ trì hội nghị hội thảo: 02 đồ án, đề án; giao chủ trì nhiệm vụ tư vấn phản biện: 02 đồ án; được mời với tư cách chuyên gia: 70 văn bản, dự án. Tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (lần thứ 3 và lần thứ 4, hiện nay đang tổ chức Hội thi lần thứ 5) và 02 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng: Thu hút hơn 60 tác giả với 57 giải pháp dự thi và tiếp nhận 167 mô hình, sản phẩm dự thi. Trong đó, có những giải pháp sáng tạo kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao phục vụ cho sản xuất và đời sống. Hiện nay, Liên hiệp Hội đang tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, năm 2018-2019. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn…tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 3 và lần thứ 4.

Liên hiệp Hội luôn tích cực trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học: Tổ chức được 10 lớp tập huấn, truyền thông tư vấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tổ chức 3.226 buổi phổ biến kiến thức về pháp luật cho 182.068 lượt người tham gia, cụ thể như: Tuyên truyền phổ biến về Liên hiệp Hội, về cuộc cách mạng 4.0 trên báo Bắc Kạn, tại các hội nghị, hội thảo của các tổ chức trong tỉnh; phối hợp với Viện nghiên cứu rau quả Trung ương và Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” trong 02 ngày 27-28/9/2018 cho 120 học viên là bà con nông dân tại xã Quang Thuận và xã Dương Phong - huyện Bạch Thông và phường Huyền Tụng - thành phố Bắc Kạn; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 3, lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên thì Liên hiệp Hội còn có một số hạn chế như trong công tác tập hợp trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức người Bắc Kạn công tác ngoài tỉnh, trí thức trong các doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ tới cộng đồng; các giải pháp, sáng kiến, sáng tạo khoa học kỹ thuật còn ít, chưa rộng khắp; một số hội thành viên thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với các sở, ngành quản lý nhà nước để giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Hội; chưa xây dựng được tiêu chí để tôn vinh trí thức có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên nhân của những hạn chế này là do các cơ quan doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc vận động, tập hợp và khai thác trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhất là trí thức trẻ. Chính sách động viên, khen thưởng đối với trí thức làm công tác nghiên cứu khoa học chưa thực sự được khuyến khích nên chưa thu hút được trí thức tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của một số hội thành viên còn chậm so với yêu cầu thực tiễn, chủ yếu tập trung vào bộ máy thường trực hội, chưa phát huy được vai trò của các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.

Để xây dựng Liên hiệp Hội thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Bắc Kạn, là nhân tố quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn, Liên hiệp Hội tỉnh cần: Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh; tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tập hợp trí thức, tôn vinh trí thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, tổ chức các cuộc thi, hội thi, nghiên cứu khoa học, tăng cường phối hợp, hợp tác đối ngoại./.

Hà Lựu

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh( 04/07/2019 10:19:29)

Bắc Kạn công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường( 04/07/2019 08:34:34)

Đề xuất quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm( 27/06/2019 08:30:56)

Đề xuất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức ( 27/06/2019 08:30:56)

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Bắc Kạn( 26/06/2019 15:07:32)

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt, bão trong mùa mưa bão năm 2019( 21/06/2019 15:17:30)

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019( 19/06/2019 10:31:47)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội( 13/06/2019 08:30:56)

Hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế viên chức, hợp đồng 68 năm 2019( 11/06/2019 10:33:53)

Hướng dẫn tạm thời định mức sử dụng hóa chất sát trùng và vôi bột để phòng, chống dịch bệnh động vật( 10/06/2019 14:04:19)

Sign In