Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Xây dựng với Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(Cập nhật lúc: 02/08/2019 09:21:53 )

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện về lĩnh vực xây dựng. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng đang được triển khai rộng rãi và mang lại kết quả tích cực, cụ thể:

Thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các địa phương về tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; Cắm mốc giới và quản lý hồ sơ cắm mốc giới; chỉ giới xây dựng; Chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng đề cương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh Bắc Kạn có 09 đô thị gồm: 01 thành phố (đô thị loại III); 05 thị trấn huyện lỵ (đô thị loại V); 01 thị trấn khu vực (đô thị loại V); và 02 trung tâm huyện lỵ (tương đương đô thị loại V). Dự kiến giai đoạn 2020 - 2030 tầm nhìn đến 2035, toàn tỉnh sẽ có 01 thành phố, 03 thị xã và 12 thị trấn được hình thành; Toàn tỉnh hiện nay đã đầu tư xây dựng được 07 khu tái định cư cho thực hiện các dự án và di dời do thiên tai. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được giao trong các năm qua Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định các dự án liên quan đến bố trí các khu dân cư, tái định cư theo quy định.

Thực hiện tốt công tác thẩm định như thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II; Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình; Tham mưu triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu đô thị, dân cư.

Tham mưu cho UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị; Tham mưu cho UBND tỉnh về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh; Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị. Các đồ án quy hoạch hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh đều được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình được nâng cao. Năm 2016, toàn ngành xây dựng đã tổ chức thẩm định, thẩm tra 348 công trình, dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định, thẩm tra 138 công trình, dự án đầu tư xây dựng. Năm 2017, toàn ngành xây dựng đã tổ chức thẩm định, thẩm tra 518 hồ sơ dự án và thiết kế xây dựng. Trong đó, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định, thẩm tra 91 công trình, dự án đầu tư xây dựng với giá trị dự toán sau thẩm định giảm 28.158 triệu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận 27 hồ sơ trình thẩm định, đã tổ chức thẩm định được 17 hồ sơ với kết quả thẩm định đã cắt giảm 2.565.015 đồng.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cũng được quan tâm. Từ năm 2016 đến năm 2018, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tiến hành kiểm tra hơn 600 lượt kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra đột xuất và tiến hành kiểm tra hơn 700 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thực hiện lộ trình xóa bỏ lò nung thủ công theo Kế hoạch số 301/KH-UBND và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 04 văn bản chỉ đạo quyết liệt các địa phương nghiêm túc thực hiện, ban hành nhiều văn bản đôn đốc, báo cáo; tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các địa phương, kết thúc các đợt kiểm tra đều báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện để UBND tỉnh nắm được và chỉ đạo, điều hành các địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra sát sao của Sở Xây dựng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp, việc chấp hành các quy định của các chủ lò, đến 31/12/2018 thì 67/67 lò gạch thủ công sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh đã dừng hoạt động. Như vậy khi triển khai Kế hoạch số 301/KH-UBND năm 2016 thì có 95 lò gạch thủ công trên địa bàn cần phải xóa bỏ. Đến thời điểm 30/12/2018 thì 95/95 các lò gạch nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng đều đã ngừng hoạt động.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Đến hết ngày 31/12/2018, thì 1162/1.339 hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ.

Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh Bắc Kạn có 328 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 63/NQ-CP tương ứng với nguồn kinh phí 9.680 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương. Năm 2018, Ngân sách tỉnh đã bố trí được 4.600 triệu đồng để thực hiên công tác hỗ trợ. Số kinh phí còn lại dự kiến bố trí trong năm 2019.

Thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Theo Đề án, Bắc Kạn có 1.507 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tương ứng với nguồn kinh phí hỗ trợ là: 60.290 triệu đồng (trong đó vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội là 37.675 triệu đồng; các nguồn hỗ trợ khác 22.615 triệu đồng). Tiến độ thực hiện Đề án từ năm 2016 đến năm 2020. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh hỗ trợ được 714 hộ/1.507 hộ, đạt 47,3% ; kinh phí thực hiện 28.564 triệu đồng (vốn vay từ NH Chính sách xã hội là 17.850 triệu đồng; hỗ trợ từ nguồn huy động khác là 10.714 triệu đồng). Riêng năm 2018, đã hỗ trợ xây dựng nhà ở mới được 300 hộ, giải ngân vốn hỗ trợ 7.500 triệu đồng./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ( 02/08/2019 09:14:59)

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Công an tỉnh: Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I năm 2019( 31/07/2019 14:52:11)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8( 30/07/2019 16:10:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an( 25/07/2019 08:32:43)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ( 25/07/2019 08:25:28)

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba( 24/07/2019 10:28:35)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/07/2019 08:17:47)

Sign In