Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác

(Cập nhật lúc: 16/12/2019 15:37:59 )

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Năm 2019, thanh tra toàn ngành thực hiện 430 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra hành chính kiến nghị thu hồi 1.062,561 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán 396,304 triệu đồng. Qua thanh tra kiểm tra chuyên ngành kiến nghị thu hồi 2.685,919 triệu đồng, kiến nghị khác 149,569 triệu đồng; ban hành 521 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền yêu cầu nộp phạt là 861,150 triệu đồng. Đã thu hồi về ngân sách nhà nước 3.648,647 triệu đồng. Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 21 cuộc thanh tra. Hiện nay, đang tiến hành 04 cuộc, đã kết thúc 02 cuộc, đã ban hành kết luận 15 cuộc. Qua 15 cuộc thanh tra đã kết luận kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.033,377 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán 396,304 triệu đồng, tham mưu chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì, thực hiện đúng quy định. Toàn ngành Thanh tra đã tham mưu cho Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.158 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 1.963 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính là 988 đơn. Đã giải quyết 842/988 đơn. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị thu hồi 180m2 đất, trả lại công dân 126,332 triệu đồng. Thanh tra tỉnh thực hiện chế độ tiếp công dân thường xuyên. Tiếp nhận và xử lý 35 đơn thư. Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và ban hành kết luận thay thế 02 kết luận tố cáo; xử lý 02 đơn; tham mưu thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo yêu cầu tại Công văn số 45/UBND-TCD ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh.

Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các qui định về minh bạch tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thanh tra tỉnh đã được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ năm 2010, được tặng Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2011, Bằng khen của UBND tỉnh năm 2011, Cờ Thi đua của UBND tỉnh năm 2012. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Thanh tra tỉnh được Thanh tra 07 tỉnh trong Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ bình xét và thống nhất đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2019./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba( 16/12/2019 14:40:15)

Tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019( 16/12/2019 14:26:22)

Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam( 04/12/2019 13:48:06)

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 02/12/2019 16:58:32)

Khánh thành và bàn giao cầu dân sinh tại xã Lục Bình( 29/11/2019 16:28:15)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 29/11/2019 09:21:03)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường( 28/11/2019 16:05:53)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:08:40)

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ( 28/11/2019 09:51:31)

Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” ( 28/11/2019 08:59:32)

Sign In