Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Vai trò của Sở Tư pháp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 15/05/2020 17:05:10 )

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác văn bản quy phạm pháp luật, trong đó trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến với các dự thảo, đề nghị xây dựng văn bản và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã hoàn thành tốt vai trò giúp UBND tỉnh và các cơ quan liên quan từng bước hoàn thiện thể chế pháp luật tại địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương như: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; Quyết định Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; Chỉ thị triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp văn bản để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Quyết định ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018; Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tiến hành thẩm định 326 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định 20 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng đối với 245 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc thẩm định, tham gia ý kiến có sự đầu tư chuyên sâu, luôn đảm bảo tính khách quan, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đa số các ý kiến thẩm định đưa ra đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

Hằng năm, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tự kiểm tra 161 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 133 văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra cho thấy, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, phù hợp với pháp luật và đáp ứng thực tiễn quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ pháp chế sở, ngành và đội ngũ công chức làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 01 Hội nghị phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 05 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 800 lượt đối tượng tham gia./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh( 14/05/2020 16:37:27)

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 14/05/2020 10:28:04)

Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 06/05/2020 10:50:57)

Đổi tên “Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn” thành “Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn”( 06/05/2020 08:54:59)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế( 29/04/2020 09:23:04)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”( 24/04/2020 11:17:59)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020( 24/04/2020 11:16:59)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn( 24/04/2020 10:40:55)

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn( 22/04/2020 16:49:59)

Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện( 21/04/2020 16:05:18)

Sign In