Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sau một năm hợp nhất

(Cập nhật lúc: 09/01/2020 14:16:18 )

Sau một năm thực hiện thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng cấp tỉnh, bộ máy tổ chức hoạt động của Văn phòng đã có những thuận lợi nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều khó khăn.

Kết quả thực hiện hợp nhất

Thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Thông báo giao các đơn vị tổ chức thực hiện việc hợp nhất hợp nhất. UBND tỉnh đã ban hành Đề án và đến ngày 09/12/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn, bộ máy bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Sau khi thực hiện hợp nhất, tổ chức, bộ máy đã giảm được 02 đầu mối cơ quan chuyên môn và tương đương; giảm 02 phòng chuyên môn. Giảm 01 lãnh đạo Văn phòng. Do nguồn biên chế giao 03 đơn vị trước khi hợp nhất rất hạn chế nên giữ nguyên biên chế trước khi hợp nhất. Hiện nay, biên chế gồm có 113 người, trong đó 75 biên chế công chức (trong đó có 12 biên chế của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, TT HĐND, các ban HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh), 17 biên chế viên chức và 21 người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật, vì vậy, sau khi hợp nhất, Văn phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, kiện toàn các tổ chức đoàn thể để hoạt động kịp thời.

Theo đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: Nhìn chung, sau khi hợp nhất Văn phòng bảo đảm sự ổn định trong các hoạt động và bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng luôn nêu cao trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng.

Vẫn còn những khó khăn

Việc hợp nhất Văn phòng đã có những ưu điểm nhất định, tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng còn có một số tồn tại. Trước hết do một Văn phòng nhưng có chức năng nhiệm vụ phục vụ nhiều đối tượng khác nhau với ba chủ thể chỉ đạo khác nhau, ba cấp trên trực tiếp khác nhau là Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nên có nhiều bất cập trong việc vừa tham mưu xây dựng chính sách, vừa tham mưu thi hành chính sách, vừa là chủ thể tham mưu giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật tại địa phương. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẽ không bảo đảm tính khách quan, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc không cao.

Là đơn vị tiếp nhận và tham mưu ban hành văn bản lớn nhất trong tỉnh (Năm 2019 đã tiếp nhận hơn 31.400 văn bản đến; tham mưu ban hành hơn 14.300 văn bản), với nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó lãnh đạo Văn phòng gặp khó khăn trong công tác rà soát, kiểm tra nội dung văn bản tham mưu của các bộ phận chuyên môn.

Bộ phận Văn thư tiếp nhận một khối lượng lớn văn bản đến mỗi ngày

Mặc dù giảm số lượng 02 phòng nhưng phải dồn ghép các nhiệm vụ không tương đồng vào 01 phòng, vì vậy gặp nhiều khó khăn, bất cập trong điều hành, phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sự khác biệt nhất định giữa các phòng chuyên môn thuộc khối UBND tỉnh với các phòng chuyên môn của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh nên khó khăn trong điều phối công việc cũng như sắp xếp chuyển đổi vị trí việc làm giữa các phòng.

Ngoài ra, giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ có những điểm tương đồng là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhưng phạm vi phụ trách, cách thức triển khai thực hiện nhiệm vụ khác nhau nên bộ phận chuyên môn của mỗi đơn vị phải có tính chuyên nghiệp, chuyên sâu mới bảo đảm được hiệu quả hoạt động của đơn vị. Được hợp nhất về tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ… nhưng về bản chất vẫn hoạt động độc lập, do đó việc hợp nhất 03 đơn vị nêu trên ít nhiều còn mang tính “cơ học”.

Từ những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, tại Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện hợp nhất 03 Văn phòng, UBND tỉnh đề xuất Bộ Nội vụ báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét lại việc hợp nhất 03 Văn phòng, cụ thể là khẩn trương xem xét, tổng kết đánh giá việc thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng theo Nghị quyết số 580/2018/UVBTVQH 14. Xem xét hợp nhất cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh do là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực có cùng tính chất, phương thức hoạt động; tách riêng Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan độc lập do có chức năng nhiệm vụ giúp việc cho khối hành pháp. Nếu thực hiện theo nội dung nêu trên, UBND tỉnh đề nghị cần có hướng dẫn thống nhất khi sắp xếp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng./.

Hương Lan
Sign In