Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Văn phòng Sở Tư pháp, đơn vị 05 năm liền hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác

(Cập nhật lúc: 13/03/2020 14:30:57 )

Văn phòng Sở Tư pháp có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác tổng hợp; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…Trong 05 năm qua (2015 - 2019) đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, cụ thể trên các lĩnh vực:

Về công tác tổ chức bộ máy, quản lý điều hành, Văn phòng sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo sở xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở. Đồng thời tham mưu xây dựng các quy chế, quy định điều chỉnh mọi hoạt động của cơ quan phục vụ công tác quản lý, điều hành; tham mưu ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra. Văn phòng sở cũng thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ theo quý, các hội nghị tổng kết, triển khai công tác năm.

Về công tác tổ chức cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp, hằng năm, Văn phòng đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong năm để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước… cho đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 và công tác bổ nhiệm lại, điều động, nâng lương thường xuyên đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức của sở đều được bố trí, sắp xếp theo đúng trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng. Hằng năm, đơn vị đã tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc công tác thi đua, đảm bảo sự thống nhất trong toàn ngành trên cơ sở quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt, tạo động lực thúc đẩy việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tổng hợp, báo cáo được Văn phòng tham mưu kịp thời, xây dựng các loại báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh. Hiện nay, Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện báo cáo thống kê tư pháp qua hệ thống phần mềm trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo cáo, hạn chế việc sử dụng báo cáo giấy, đảm bảo thống kê và tổng hợp số liệu được chính xác, nhanh gọn, thuận tiện.

Trong 05 năm qua, Văn phòng Sở Tư pháp liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Bắc Kạn, có 03 lần được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Kế hoạch cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe theo đơn vị hành chính mới( 11/03/2020 09:10:44)

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tại các đơn vị( 09/03/2020 16:41:52)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh ( 06/03/2020 16:53:02)

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc( 05/03/2020 17:02:47)

132 đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn( 05/03/2020 16:40:12)

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì( 26/02/2020 17:24:14)

Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động( 21/02/2020 09:39:35)

Văn phòng chung tay phòng chống dịch bệnh( 14/02/2020 15:47:11)

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025( 12/02/2020 09:55:02)

Hướng dẫn bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đối với các đơn vị hành chính mới thành lập( 11/02/2020 16:41:20)

Sign In