Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016

(Cập nhật lúc: 06/01/2017 08:30:56 )

Ngày 05/01/2017, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác dân vận năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh.

Năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những bước chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và cấp ủy đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới.

Sau Đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vai trò, vị trí công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Hệ thống dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và từng địa phương năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận năm 2016 còn một số hạn chế: Công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo những vấn đề nảy sinh của một số địa phương chưa kịp thời; công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận tại một số địa phương chưa tích cực, kịp thời, hiệu quả; tình trạng quan liêu, gây phiền hà cho nhân dân còn diễn ra; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số địa phương còn chưa kịp thời, hiệu quả thấp, còn để vụ việc phức tạp kéo dài; công tác phối hợp thực hiện các chính sách dân tộc ở một số địa phương còn chưa hiệu quả…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Đối với tỉnh Bắc Kạn, năm 2016, cấp ủy Đảng các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác dân vận của tỉnh. Tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình kế hoạch công tác đã đề ra; tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, cùng với các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang giải quyết các nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực trong việc vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Dân vận các cấp đã tăng cường các hoạt động nắm tình hình, phản ánh và kịp thời tham mưu cho cấp Ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Đặc biệt, Ban Dân vận các cấp thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cán bộ khối dân vận xã, phường, thị trấn luôn gần gũi, sâu sát nhân dân, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu, đề xuất, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

Năm 2017, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Ban Dân vận Trung ương đề ra phương hướng nhiệm vụ: Tiếp tục vận dụng đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tiếp tục đưa Nghị quyết 25-NQ/TW 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới thực sự đi vào cuộc sống. Thực hiện quyết định số 290-QĐ/TW 25/02/2010 của Bộ Chính trị về về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh nội lực, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và không ngừng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, chủ động, quyết tâm thực hiện tốt công tác dân vận trong năm qua.

Đồng chí khẳng định: Hệ thống dân vận đóng vai trò quan trọng trong thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; ổn định tình hình miền trung sau sự cố môi trường; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh; tăng cường khối đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí cũng đã phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: Tình hình đất nước đang đặt ra các yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi chúng ta phải tập trung nỗ lực mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận của Đảng cần nắm chắc tình hình nhân dân, tiếp tục đổi mới phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền…

Những yêu cầu về sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, trong đó cần: Tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ máu thịt với Đảng; các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực sự dựa vào dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Thế Trung - Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, khóa XI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lò Văn Giàng - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc./.

Hương Dịu
Sign In