Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong nhân dân

(Cập nhật lúc: 07/02/2020 16:33:36 )

Trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả.

5 nội dung của Phong trào: Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; thực hiện kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh được các đơn vị, địa phương, cơ sở quan tâm thực hiện, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực

Các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”,“Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiếp tục được phát huy, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Theo tổng hợp báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2019, toàn tỉnh có 69.425 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng 87,4%, vượt 3,2% so với kế hoạch giao, tăng 2,1% so với kết quả năm 2018; có 1.165 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, bằng 85,3%, vượt 17,3 % so với kế hoạch giao, tăng 13,9% so với kết quả năm 2018; có 19/110 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, bằng 17,3%; có 05/12 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, bằng 41,7%.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được đẩy mạnh với các hoạt động thiết thực như xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, tác phong lề lối làm việc, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Kết quả năm 2019, toàn tỉnh có 862/937 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, bằng 92%, đạt 100% so với kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, các phong trào như “Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” …cũng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên toàn tỉnh đạt 31,4%/tổng số dân, tăng 1,35%; Gia đình thể thao đạt 15,1%/tổng số gia đình, tăng 1,04%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn những hạn chế nhất định như: Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao (nhà văn hóa thôn, sân thể dục thể thao, thư viện, điểm vui chơi…) còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ đạt các danh hiệu Gia đình văn hóa; Khu dân cư văn hóa; Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chưa đồng đều so với mặt bằng chung của tỉnh; chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm làm điển hình tiên tiến để nhân rộng thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; vẫn còn tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng, lề đường để tổ chức lễ cưới, đám tang ảnh hưởng đến an toàn giao thông,…

Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa công sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện: Có 85% số hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 72% số thôn/làng/bản/tổ dân phố trở lên được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa”; 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên được công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 10% số xã trở lên đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; 50% số phường, thị trấn trở lên đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bích Huệ
Sign In