Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Gần 900 triệu đồng thực hiện dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

(Cập nhật lúc: 17/05/2019 08:49:41 )

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020”.

Múa khèn của người Mông ở Bắc Kạn

Theo đó, trong năm 2019 thực hiện bảo vệ và phát huy 02 di sản văn hóa phi vật thể gồm “Lễ Cấp sắc của người Tày” và “Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày” với số tiền là 517.807.000 đồng. Năm 2020 thực hiện bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” với số tiền là 377.612.000 đồng.

Dự án tập trung vào 3 nội dung chính: Nghiên cứu đánh giá thực trạng 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Mở các lớp truyền dạy dân ca, bí quyết thực hành tập quán, tín ngưỡng và tri thức dân gian; Xây dựng, sản xuất 3 bộ phim để quảng bá hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (phụ đề tiếng dân tộc). Cụ thể, tập hợp các tài liệu viết, thu thập tư liệu, các công trình nghiên cứu có liên quan đến các dân tộc Tày, Mông và 3 di sản văn hóa đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Nghiên cứu chuyên sâu, điều tra xã hội học nhằm đưa ra những phương pháp, cách thức xây dựng mô hình phục hồi, phát huy tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian. Mở các lớp truyền dạy các cung, đoạn Then, hát Then - Đàn tính đặt lời mới của người Tày; Truyền dạy bí quyết thực hành di sản Nghề dệt thủ công truyền thông của người Tày; Truyền dạy dân ca, bí quyết thực hành di sản Nghệ thuật múa khèn của người Mông…

Việc xây dựng dự án bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi các di sản văn hóa phi vật thể được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; Kế tục, duy trì, phát triển và trao truyền các di sản văn hóa cho thế hệ mai sau./.

Thu Trang
Sign In