Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 09:20:31 )

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TUngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2016 - 2020, công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt vai trò, chức năng, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa ở địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu luyện tập, sinh hoạt của người dân

          Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của địa phương; đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội hằng năm. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết đến toàn thể CBCNVC, người lao động và các tầng lớp nhân dân để qua đó huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa; thường xuyên quan tâm, chú trọng việc tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi sát sao việc đầu tư, xây dựng và quản lý, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến nay, cấp tỉnh hiện có nhà văn hóa tỉnh, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, thư viện tỉnh, nhà rạp biểu diễn và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Cấp huyện có 08 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 07 thư viện. Cấp xã có 31 xã có nhà văn hóa, bằng 25,4 số xã. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.264 thôn, tổ có nhà văn hóa, bằng 98,9% số thôn, tổ. Hầu hết các nhà văn hóa thôn đều có trang thiết bị cơ bản như: Bàn, ghế, bộ trang trí khánh tiết, hệ thống âm thanh loa máy, dụng cụ thể thao đơn giản để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, tại mỗi thôn, tổ đều có tối thiểu 01 sân bóng chuyền hơi.

Trong những năm qua, từ nguồn vốn chương trình MTQG, chương trình xây dựng nông thôn mới và nguồn xã hội hóa, nguồn ngân sách nhà nước chi cho việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hỗ trợ một phần cho các nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh đã phân bổ cho các xã tổ chức thực hiện 610 danh mục công trình, trong đó có 124 công trình về cơ sở vật chất văn hóa với tổng số tiền là 29 tỷ đồng. Riêng năm 2018, UBND tỉnh đã phân bổ cho các xã thực hiện 259 dự án, trong đó có 89 dự án về cơ sở vật chất văn hóa với tổng số tiền là 26,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển văn hóa, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, Đoàn Nghệ thuật dân tộc với tổng kinh phí 800 triệu đồng.

Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cấp xã. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, điều hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phát huy tốt năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, có ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao của tỉnh nhà. Các chuyên ngành đào tạo phù hợp và đáp ứng được các nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của địa phương; các địa phương đã dành 30% thời gian trong năm của các thiết chế văn hóa, thể thao để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được thìviệc xây dựng hoàn thiện, sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế nhà văn hóa cấp xã chưa cao, chưa có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức để thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh chưa hiệu quả, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; số lượng các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh còn ít, tiềm lực chưa đủ mạnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong việc phát triển văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân, hướng tới việc tự chủ hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ phố, khu dân cư. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở. Huy động các nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tham gia đóng góp đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và xây dựng quỹ để duy trì hoạt động thường xuyên của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở./.

Thu Trang
Sign In