Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát huy di sản “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” trong năm 2020

(Cập nhật lúc: 24/02/2020 16:33:36 )

Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” thuộc Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020”.

“Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” được phục dựng, bảo tồn và phát huy trong năm 2020

Nghệ thuật Múa khèn của người Mông thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015.

Năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn và phát huy “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” với các hoạt động cụ thể như: Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng di sản; mở lớp truyền dạy bí quyết thực hành di sản, xây dựng mô hình hoạt động điểm tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì; xây dựng phim tư liệu để quảng bá, giới thiệu về di sản múa khèn của người Mông tỉnh Bắc Kạn; sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày, giới thiệu, quảng bá về di sản tại Bảo tàng tỉnh…

Việc bảo tồn và phát huy “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi di sản văn hóa phi vật thể được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Thông qua công tác bảo tồn và phát huy di sản nhằm thu thập, củng cố thêm tư liệu, nghiên cứu chuyên sâu và xác định giá trị di sản. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp bảo tồn và phát huy di sản trong cộng đồng, tạo nguồn lực để phát triển du lịch. Đồng thời quảng bá những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông Bắc Kạn đến với các tỉnh, các vùng miền, khách du lịch trong và ngoài nước./.

Thu Trang
Sign In