Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cập nhật lúc: 12/07/2019 10:18:58 )

Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2019 của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2019, có 84% gia đình trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 68% thôn, làng, bản, tổ dân phố và tương đương trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 8% số xã giữ vững và đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; 50% phường, thị trấn trở lên đạt và giữ vững danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hoá theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ phố văn hóa”, vì vậy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động trong việc triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố xét tặng, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; tổ chức các lớp tập huấn; biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu hỏi - đáp về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa.

Từ đầu năm đến nay, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” tại các địa phương được quan tâm, chú trọngthực hiện. Ban Chỉ đạo phong trào và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã triển khaicác nội dung, tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa” đến từng gia đình, từng địa bàn khu dân cư, coi đây là thước đo để bình xét các danh hiệu thi đua khác. Nhiều hộ gia đình ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thực hiện xây dựng “Gia đình văn hóa”, tạo nên không khí dân chủ, thẳng thắn, phấn khởi trong từng gia đình và trong cộng đồng dân cư.

Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa” được các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân. Các khu dân cư đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hương ước, quy ước ở khu dân cư.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, cổ vũ cán bộ công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, góp phần đấu tranh chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, nâng cao tính tự chủ trong hoạt động và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Hưởng ứng chung với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thực hiện các tiêu chí về xây dựng danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

  Kết quả, toàn tỉnh có 77.856/79.753 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá” (97,6%); 1.395/1.421 khu dân cư đăng ký danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”, (98,2%); 928/952 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” (97,5%); 32/110 xã đăng ký đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” (29,1%); 10/12 phường, thị trấn đăng ký đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (83,3%).

Từ nay đến cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Phong trào và hương ước, quy ước tại các địa phương, cơ sở. Tổ chức tốt việc bình xét, thẩm định, công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định./.

Bích Huệ
Sign In