Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và định hướng đến năm 2021

(Cập nhật lúc: 08/03/2019 10:03:01 )

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Với mục tiêu năm 2019 và định hướng đến năm 2021, phấn đấu cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, cụ thể:

1. Quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018- 2019;

3. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị được phân công làm đầu mối theo dõi, tổng hợp việc cải thiện các bộ chỉ số và chỉ số thành phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh;

4. Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018;

5. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;

6. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup)./.

Bích Huệ
Sign In