Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công

(Cập nhật lúc: 26/06/2019 15:10:30 )

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã và đang quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của tỉnh.

 Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 và nằm trong nhóm trung bình cao. Các chỉ số thành phần cơ bản đều tăng so với năm 2017, trong đó có 01 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm cao nhất là Quản trị môi trường; 03 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình cao là Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân và Thủ tục hành chính công; 04 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình thấp gồm Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Cung ứng dịch vụ công và Quản trị điện tử; không có nội dung ở nhóm điểm thấp nhất.

Tuy nhiên, chỉ số PAPI của Bắc Kạn hàng năm tăng, giảm không ổn định, thiếu tính bền vững; chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình thấp chiếm tỷ lệ còn cao; còn có chỉ số nội dung thành phần ở nhóm điểm thấp nhất.

Bảng kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Bắc Kạn từ năm 2011 đến năm 2018

Với mục tiêu phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh xếp hạng ở vị trí cao hơn năm 2018 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng trong những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công trên cả 08 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Cán bộ Công an huyện Na Rì đến tận nhà cấp lại CMND cho người dân

Để đạt được mục tiêu, hiện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đơn vị, địa phương cũng nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi nhận tiền ngoài quy định khi thực hiện nhiệm vụ; ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi qua các hành vi vòi vĩnh khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; không sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân... Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết; thường xuyên rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC kịp thời, đầy đủ khi có thay đổi của Trung ương; cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ các quy định về TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử của đơn vị; giải quyết TTHC đúng thời gian, quy trình theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC; cập nhật đầy đủ, kịp thời và niêm yết công khai, minh bạch TTHC, các loại phí, lệ phí thực hiện TTHC đúng quy định; cập nhật công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh các quy định TTHC về cơ chế chính sách liên quan đến người dân; tuyên truyền vận động người dân kết nối mạng INTERNET để tra cứu thông tin, thực hiện TTHC và cập nhật các tin tức, thông tin trong nước, trong tỉnh.

Ngoài ra, hiện tỉnh cũng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, giáo dục đến người dân về bảo vệ môi trường để người dân biết thực hiện và giám sát.../.

Thu Cúc
Sign In