Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(Cập nhật lúc: 22/04/2019 16:31:17 )

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để cải thiện chỉ số Tính minh bạch - một trong 10 chỉ số thành phần của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật) về các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện đấu thầu qua mạng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 405 đơn vị triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, trong đó, có 160 đơnvịthuộckhốichínhquyền.Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được duy trì tốt, đúng quy định. Đến ngày 22/3/2019, Hệ thống đã có trên 390.000 lượt gửi, nhận văn bản. Các văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ký số đúng quy định. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của tỉnh đạt 100%. Hệ thống phần mềm Một cửa và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ bưu chính công ích được các đơn vị duy trì sử dụng. Đến đầu tháng 3/2019, hệ thống phần mềm Một cửa đã cập nhật 17.024 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%; phát sinh 1.609 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 547 hồ sơ trực tuyến mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích thực hiện chuyển phát 4.656 lượt hồ sơ thủ tục hành chính; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã cấp 4.906 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ từ đầu năm đến nay đạt trên 70%, trong đó, một số huyện như Ngân Sơn, Chợ Đồn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn có tỷ lệ sử dụng thư điện tử đạt trên 80%.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các website tại sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Qua đó, tăng cường cung cấp thông tin quản lý điều hành, cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao dần chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

Bích Huệ
Sign In