Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới

(Cập nhật lúc: 11/05/2018 16:06:47 )

Ngày 09/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới (tại Quyết định số 723/QĐ-UBND).

Để đạt được các mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 về công tác dân số, UBND tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, đó là:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân số trong tình hình mới;

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số;

- Hoàn thiện cơ chế chính sách và thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách về công tác dân số;

- Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số;

- Đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số;

- Tăng cường hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết tại đây./.

Bích Huệ
Sign In