Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018

(Cập nhật lúc: 01/06/2018 10:24:27 )

Đến hết năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã có 96/122 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.Theo chỉ tiêu kế hoạch giao, năm 2018, toàn tỉnh xây dựng và công nhận mới 08 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế gồm: Đại Sảo, Phong Huân (Chợ Đồn); Lãng Ngâm (Ngân Sơn); Kim Hỷ, Lương Thượng (Na Rì); Cao Sơn, Tân Tiến (Bạch Thông); Dương Quang (thành phố Bắc Kạn).

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, ngày 30/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018; trong đó yêu cầu rõ nội dung và tiến độ thực hiện đối với 08 xã công nhận mới đạt chuẩn quốc gia về y tế, đồng thời củng cố và hoàn thiện các Tiêu chí còn đạt thấp đối với 96 xã đã được công nhận.

Về tiến độ thực hiện đối với xã công nhận mới đạt chuẩn quốc gia về y tế, thời gian thông qua Hội đồng xét công nhận của tỉnh và hoàn tất hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, công nhận phải hoàn thành trước ngày 25/12/2018./.

Bích Huệ
Sign In