Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

(Cập nhật lúc: 23/08/2018 14:48:20 )

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018, ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND phân bổ dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 cho các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cân đối chi trong nguồn dự toán được giao, ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4331/UBND-THVX yêu cầu:

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện đúng quy trình chuyên môn của Bộ Y tế trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có giải pháp quản lý và sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia, không để xảy ra lạm dụng, trục lợi Quỹ khám chữa, bệnh bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có chi phí khám, chữa bệnh tăng cao bất thường, có biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được giao. Thường xuyên tuyên truyền chế độ, chính sách nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về bảo hiểm y tế cũng như cộng đồng trách nhiệm trong quản lý Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện và khả năng cân đối dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh dự toán chi khám, chữa bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh cho phù hợp. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám định tại địa phương, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định. Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh trong triển khai công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh đảm bảo theo quy định, không để xảy ra mất cân đối so với nguồn dự toán Chính phủ giao./.

Bích Huệ
Sign In