PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2020
UBND tỉnh vừa ban hành Kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày16/9/2020).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 là 6,8% (trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 9,0% và khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,8%). Tuy nhiên, qua đánh giá 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19, dự kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh những tháng cuối năm là 2,7%, trong đó:

Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 2,3%;

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 5,4% (trong đó công nghiệp tăng trưởng 5,8%; xây dựng tăng trưởng 5,1%);

Khu vực dịch vụ tăng trưởng 2,0%.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, với tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”; tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, không được lùi bước trước khó khăn, không được chủ quan; thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh, Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020, Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 27/03/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và của tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; cập nhật tình hình và chủ động có giải pháp phù hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng của từng đơn vị, địa phương, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công./.

Hà Hồng