PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu xây dựng 17 xã nông thôn mới năm 2023
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh xác định các mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu xây dựng 17 xã nông thôn mới năm 2023, bao gồm:

11 xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 (Lục Bình, Vi Hương, huyện Bạch Thông; Đức Vân, huyện Ngân Sơn; Quảng Khê, huyện Ba Bể; Bằng Lãng, Lương Bằng, Đồng Lạc, Nam Cường, huyện Chợ Đồn; Thanh Vận, huyện Chợ Mới; Văn Lang, Liêm Thủy, huyện Na Rì);

6 xã chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022 (Tân Tú, huyện Bạch Thông; Bằng Vân, huyện Ngân Sơn; Mỹ Phương, huyện Ba Bể; Côn Minh, Trần Phú, huyện Na Rì; Bộc Bố, huyện Pác Nặm);

Các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022; số tiêu chí bình quân mỗi xã 14 tiêu chí/xã.

Phấn đấu xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, bao gồm:

4 xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 (Khang Ninh, huyện Ba Bể; Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn; Cường Lợi, huyện Na Rì; Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn);

2 xã chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022 (Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; Hà Hiệu, huyện Ba Bể);

Củng cố, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2022.

Phấn đấu năm 2023 có thêm 100 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm 50 thôn trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 và 50 thôn chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022).

Huyện Bạch Thông, Chợ Đồn tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới; duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Nông Thị Cúc