PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 3366/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vốn kéo dài các năm trước sang năm 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 3366/UBND-TH ngày 16/6/2020 chỉ đạo các đơn vị thực hiện từng nội dung về công tác giải ngân vốn đầu tư công (đảm bảo đến đến hết tháng 9 năm 2020 giải ngân trên 60% kế hoạch đầu tư năm 2020). Chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp.

Thông tin chi tiết tại tệp đính kèm.

 

Hà Hồng