PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tính đến tháng 9, toàn tỉnh trồng rừng đạt 117% kế hoạch
Thực hiện trồng mới 4.000 ha rừng trong năm 2022, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện đạt 117% kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giống cây mỡ đủ tiêu chuẩn được xuất vườn phục vụ người dân chuẩn bị trồng rừng

Năm 2022, tỉnh có kế hoạch trồng 4.000 ha rừng. Trong đó, trồng 900.000 cây phân tán, quy đổi 900 ha; thực hiện trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án với diện tích 3.100 ha.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã trồng được 4.698,53 ha, đạt 117% kế hoạch. Trong đó, trồng cây phân tán 1.313,29 ha/900 ha, đạt 146 % kế hoạch; trồng rừng tập trung 3.385,24 ha/3.100 ha, đạt 109% kế hoạch (trồng lại sau khai thác 2.937,67 ha và trồng mới trên đất chưa có rừng 347,57 ha).

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng được các đơn vị tăng cường thực hiện nhằm quản lý chặt chẽ nguồn cây giống lâm nghiệp trên địa bàn. Theo đó, số lượng cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn và đã được các chủ cơ sở thực hiện công bố tiêu chuẩn là 3,66 triệu cây (Mỡ, Quế, Lát, Keo,...).

Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện trồng rừng vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2022./.

Hương Dịu