PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Ban Dân tộc tỉnh
Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tổ chức lại Thanh tra và Văn phòng thành 2 tổ chức là Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Thanh tra; tổ chức lại Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp thành Phòng Chính sách dân tộc.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với Thanh tra và các phòng thuộc Ban; quyết định giao biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho từng tổ chức thuộc Ban; điều động, bố trí công chức, người lao động bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm và thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn./.

Tú Lệ