PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao kiểm tra tại Sở Tài chính
Ngày 18/3/2021, Tổ công tác do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Lê Nguyên - Tổ phó Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tài chính.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính đã báo cáo ttnh hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/3/2021, theo đó, trên cơ sở 99 nhiệm vụ được giao, đơn vị đã hoàn thành 75 nhiệm vụ, hiện đang thực hiện 24 nhiệm vụ. Hiện nay, đơn vị đã hoàn thành 01/05 nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, các nhiệm vụ được giao cơ bản thực hiện theo đúng thời gian, đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện quá hạn trên cả văn bản giấy và trên hồ sơ theo dõi thực hiện nhiệm vụ; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có một số khó khăn, vướng mắc nhưng chưa kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý và giải quyết; một số văn bản tham mưu cho UBND tỉnh chưa chi tiết, cụ thể.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đơn vị, đồng thời kiến nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; rà soát, cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Hà Hồng