PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh trồng rừng đạt 123% kế hoạch
Với mục tiêu trồng mới 4.045 ha rừng năm 2023, đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên đơn vị

Năm 2023, toàn tỉnh có kế hoạch (KH) trồng 4.045 ha rừng. Trong đó, thực hiện trồng cây phân tán 890.000 cây (quy đổi 890 ha); thực hiện trồng rừng tập trung (trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án) 3.155 ha.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính đến ngày 6/11/2023, toàn tỉnh đã trồng được 4.969,65 ha rừng, đạt 123% KH. Trong đó, diện tích trồng rừng tập trung (trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án) là 3.484,29 ha, đạt 110% KH; diện tích trồng cây phân tán 1.485,36 ha, đạt 167% KH.

Thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, toàn tỉnh đã trồng được 2.572.700 cây xanh, đạt 157% KH. Các địa phương tiếp tục chăm sóc rừng trồng các năm 2020 - 2022 với diện tích 2.660,48 ha.

Để phục vụ cho công tác trồng rừng, các vườn ươm trên địa bàn tỉnh sản xuất được trên 11,34 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Qua kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm, các vườn ươm cung ứng giống cơ bản đáp ứng được yêu cầu về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính và đảm bảo đầy đủ hồ sơ nguồn gốc cây theo quy định./.

Hương Dịu