PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh năm 2020
Chiều 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh; Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Thị Hiền đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo của Sở KH&CN - Cơ quan Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh, trong năm 2020, các tiểu ban, Hội đồng KH&CN tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN. Cụ thể, các tiểu ban tổ chức họp lựa chọn được 09/83 nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện từ năm 2021. Các hội đồng KH&CN chuyên ngành nghiệm thu 03 nhiệm vụ hoàn thành (kết quả đạt loại xuất sắc 02, khá 01); xét duyệt 10 nhiệm vụ năm 2020 và 10 nhiệm vụ năm 2021; đánh giá 79 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh; công nhận 75 đề tài, sáng kiến đạt yêu cầu trở lên...

Đối với nhiệm vụ của Sở KH&CN, trong năm, Sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án; phối hợp với chính quyền, địa phương trong việc giám sát các hoạt động của cơ quan chủ trì/chủ nhiệm đề tài, dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Cơ bản các đề tài, dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ, bám sát nội dung đã được phê duyệt. Một số kết quả của đề tài, dự án đã ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tham mưu trình phê duyệt danh mục và tổ chức các Hội đồng chuyên ngành xét duyệt các nhiệm vụ năm 2021 được đẩy nhanh hơn 6 - 8 tháng so với các năm trước đây...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2020 còn một số hạn chế như: Các tiểu ban và Hội đồng KH&CN tỉnh mới chỉ tham gia sơ tuyển các nhiệm vụ do các đơn vị, cá nhân đề xuất lên, chưa nghiên cứu đề xuất, đặt hàng được các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết để tham mưu cho tỉnh; việc thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, nghiệm thu một số lĩnh vực còn gặp khó khăn trong việc tìm các chuyên gia có chuyên môn...

Năm 2021, Hội đồng KH&CN xác định tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ trì các đề tài, dự án đang triển khai theo tiến độ được duyệt, nghiệm thu, quyết toán kinh phí các đề tài, dự án đã kết thúc. Tăng cường làm việc với các huyện, thành phố để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện hoạt động KH&CN cấp cơ sở, đồng thời hướng dẫn các đơn vị tăng cường đặt hàng nhiệm vụ KH&CN phù hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp tục triển khai Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế ứng dụng, nhân rộng đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh”, góp phần duy trì, phát triển kết quả nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả tại địa phương....

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá năm 2020, kết quả chung của Hội đồng KH&CN cũng như hoạt động của ngành KH&CN đã có nhiều bước tiến rõ rệt. Các nhiệm vụ khoa học cơ bản bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cần có sự vào cuộc nhiều hơn nữa của các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị năm 2021, đơn vị Thường trực Hội đồng KH&CN  tỉnh sớm xây dựng kế hoạch gồm các giải pháp để duy trì, phát triển kết quả nghiên cứu của các đề tài/dự án khoa học và ứng dụng có hiệu quả tại địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý công tác khoa học. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ quan chủ trì/chủ nhiệm các đề tài, dự án triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Hội đồng KH&CN tỉnh cần phát huy tích cực hơn trong thực hiện công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học…/.

Hương Dịu