PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đạt 282.754 triệu đồng
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; ban hành kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2020

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo tổng hợp báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đạt 282.754 triệu đồng, bằng 39,49% dự toán tỉnh giao, giảm 16,28% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó: Thu nội địa 277.176 triệu đồng, bằng 39,04% dự toán tỉnh giao, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.578 triệu đồng, bằng 92,97% so với dự toán tỉnh giao, tăng 36,95% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản xuất gỗ dán của Công ty Cổ phần Đầu tư Govina tại Khu Công nghiệp huyện Chợ Mới - Bắc Kạn
Sản xuất gỗ dán của Công ty Cổ phần Đầu tư Govina tại Khu Công nghiệp huyện Chợ Mới - Bắc Kạn (nguồn: Đài PTTH Bắc Kạn)

Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ chủ yếu do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19; các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể phải tạm dừng các hoạt động thương mại dịch vụ, nhiều doanh nghiệp cũng tạm dừng sản xuất... 

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tập trung rà soát các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời khai thác các nguồn thu phát sinh để quản lý chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời ngân sách nhà nước, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đạt kết quả cao nhất./.

Hà Hồng