PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trên 830 tỷ đồng thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bắc Kạn là hơn 2.573,7 tỷ đồng, trong đó thực hiện năm 2023 dự kiến là 830,14 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đầu tư xây dựng kênh mương tại huyện Chợ Đồn

Tổng dự kiến kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023, trong đó: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 780 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (cấp tỉnh) đối ứng 50,14 tỷ đồng. Tổng số vốn này để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc phân bổ vốn bảo đảm ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2023, vốn cho các dự án khởi công mới và theo thứ tự sắp xếp của các đơn vị, địa phương đã báo cáo HĐND tỉnh.

Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi luỹ kế bố trí vốn đến hết năm 2022 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao cho dự án. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023./.

Hương Lan