PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2021
Năm 2021, các thành viên Ban Công tác người cao tuổi tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc, trợ giúp và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và đời sống xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi năm 2021, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác người cao tuổi, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường xây dựng các chương trình, chuyên mục về vấn đề già hóa dân số, chuẩn bị cho tuổi già, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi; thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, gia đình và toàn xã hội trong việc tham gia các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bám sát chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có công với cách mạng, người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người cao tuổi ở địa phương, cơ sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ văn hóa, thể thao của người cao tuổi hoạt động có hiệu quả; hướng dẫn các cơ sở, các điểm dịch vụ thể dục, thể thao, giải trí, du lịch có thu phí thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với người cao tuổi.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, các cơ sở y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi nhân “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam” (6/6) và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” (tháng 10), đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực tham gia Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khỏe tham gia các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và tạo điều kiện cho các cấp Hội Người cao tuổi tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi khi tham gia giao thông; chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ khi người cao tuổi tham gia các phương tiện giao thông công cộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành có liên quan tuyên truyền, giáo dục ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi; chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Sở Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn pháp lý đối với người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi nghèo, cô đơn; đảm bảo các quyền người cao tuổi theo luật định.

Sở Xây dựng tổ chức triển khai các chính sách về nhà ở đối với người cao tuổi và các đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là người cao tuổi (nếu có). Tổ chức thẩm định các công trình xây dựng, cải tạo các công trình công cộng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng và bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhu cầu sử dụng của người cao tuổi.

Ban Dân tộc tỉnh tăng cường tuyên truyền chính sách người cao tuổi gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời đối với người cao tuổi theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn xây dựng các công trình, dự án phục vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng theo chính sách hiện hành và hỗ trợ kinh phí triển khai các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi theo phân cấp ngân sách.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội và toàn dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; phối hợp tổ chức, vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở địa phương.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và lập thủ tục hồ sơ thực hiện chính sách đối với người cao tuổi theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hằng tháng tại địa phương.

Để hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách, bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi theo luật định, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi, phát huy  vai trò của tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, kỷ niệm 80 năm “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam; 30 năm “Ngày Quốc tế Người cao tuổi”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi…/.

Bích Huệ