PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5545/UBND-NNTNMT chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh (Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trước tình hình thiên tai, bão, lũ còn diễn biến phức tạp, khó lường, đề phòng có thể xảy ra lũ muộn ở Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư để chủ động tổ chức di dời, sơ tán, bảo đảm an toàn khi có thiên tai. Kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng để kip thời sửa chữa, khắc phục và có phương án bảo đảm an toàn. Rà soát phương án ứng phó thiên tai, trong đó cập nhật kịch bản ứng phó tình huống xảy ra bão mạnh, mưa lũ lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn, phương án sơ tán dân cư để vừa bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đầu tư hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện./.

Nông Cúc