PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh về an toàn thông tin trên không gian mạng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đề án hướng tới mục tiêu: 100% cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong toàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; ý thức được hậu quả, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin; 80% các cơ sở giáo dục được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

100% cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong toàn ngành thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, trong công tác dạy và học; trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hằng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hằng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

Trên 80% người sử dụng internet nói chung và 100% học sinh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thông tin.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở GD&ĐT sẽ tập trung triển khai thực hiện chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy, tài liệu hướng dẫn giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn Tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với lớp học, cấp học. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức, triển khai các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin cho học sinh, học viên, các cơ sở giáo dục phổ thông; khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, các cấp, ngành tổ chức. Phối hợp thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tại các cơ sở giáo dục.../.

Ngọc Tú