PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; xây dựng các mô hình dịch vụ công trực tuyến như mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; mô hình “Ngày không giấy hẹn” tại các bộ phận một cửa của các huyện, thành phố.... Nhờ đó, đến nay, 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 85%, vượt 5% so với chỉ tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

UBND tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nhất là khi tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Trong năm, đã có 175 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính; kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các đơn vị chấp hành thực hiện đúng quy định, chỉ có một số ít (2 đơn vị) được kiểm tra có cá nhân vi phạm quy tắc ứng xử và đã được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.


Hội nghị CBCCVCNLĐ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh công khai việc thu chi tài chính; công khai các
chế độ, chính sách, định mức tiêu chuẩn tại đơn vị để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn…, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định cho phù hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nghiêm túc thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, theo đó trong năm đã có tổng số 168 người thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Năm 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thấp nhất việc thanh toán bằng tiền mặt.

Cùng với triển khai các giải pháp phòng ngừa, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử để cảnh tỉnh, răn đe đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực…

Công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những lĩnh vực khó khăn, phức tạp; hành vi tham nhũng, tiêu cực rất đa dạng, ngày càng tinh vi, khó phát hiện; trong khi một số quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý tham nhũng chưa cụ thể, còn bất cập, vướng mắc, thiếu tính khả thi trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy, trong năm 2024, UBND tỉnh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; công khai minh bạch tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phối hợp tốt giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tạo điều kiện cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…/.

BH