PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của Bộ Nội vụ
Thực hiện Văn bản số 4894/BNV-CTTN ngày 17/9/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5593/UBND-NCPC giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương triển khai thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối tượng khen thưởng thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam là các tập thể và cá nhân sau:

Tập thể được cấp có thẩm quyền phân công nhiệm vụ trực tiếp chủ trì hoặc phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của bộ, ngành, địa phương, gồm: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Sở Nội vụ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND cấp huyện và các phòng thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Các cá nhân được lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu trên (các tập thể) phân công nhiệm vụ trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của bộ, ngành, địa phương.

Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh.

Mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn 01 tập thể hoặc cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược, có sức lan tỏa trong bộ, ngành, địa phương hoặc toàn quốc để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn 01 tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược để đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen.

Căn cứ nội dung chấm điểm thi đua và các tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc để khen thưởng theo thẩm quyền; trường hợp có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo quy định.

Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen và chịu trách nhiệm về thành tích của các tập thể và cá nhân thuộc các bộ, ngành, địa phương; lập danh sách đề nghị khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ khen thưởng theo quy định.

Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên); hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gửi về Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương trước ngày 30/9/2020. 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc chấm điểm thi đua để xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền (Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh) và đề nghị cấp trên khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng./.

Thanh Thuyên