PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023
Sáng 11/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng tỉnh năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/12/2022 đạt 12.072 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cuối năm 2021. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; triển khai các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý...

Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/12/2022 đạt 11.856 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ xấu chỉ chiếm 0,55% tổng dư nợ, giảm 11,1% so với cuối năm 2021.

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023. Trong đó, chỉ tiêu phấn đấu huy động vốn và dư nợ tăng từ 8 - 10% so với cuối năm 2022; nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 3% tổng dư nợ.

Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 đạt kết quả cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chủ động nghiên cứu, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chức tín dụng, giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ trong hoạt động ủy thác, tích cực huy động từ tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm từ dân cư. Thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách địa phương giao quản lý; kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiền tệ, ngoại hối và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ tình hình chấp hành để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính bám sát chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên...

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đoàn Thị Hạnh đề nghị các đơn vị, các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách và các ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023./.

Hương Lan