PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai sử dụng biên lai và hóa đơn điện tử
Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện việc áp dụng biên lai và hóa đơn điện tử.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong công tác thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí tại các cơ quan, đơn vị; đồng bộ với việc áp dụng hóa dơn điện tử theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện việc áp dụng biên lai và hóa đơn điện tử.

Về sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Đối với sử dụng hóa đơn điện tử: Để đảm bảo kịp thời gian thực hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Cục Thuế tỉnh đề nghị các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Kạn, hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ điện tử của các huyện, thành phố để sớm áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ và biên lai trong công tác thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong công tác thu phí, lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp, tại trung tâm dịch vụ công./.

Bích Huệ