PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.
Ngày 5/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đảm bảo người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Bắc Kạn tập trung vào thực hiện các nội dung: Rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi; bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Sở Tư pháp được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh./.

Hà Lựu