PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng từ tháng 6/2023
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, từ tháng 6/2023, tỉnh Bắc Kạn thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh, các đối tượng thực hiện chi trả không dùng tiền mặt bao gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hưởng chính sách trợ giúp xã hội; gia đình, người nhận kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; người giám hộ, người được ủy quyền nhận trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2023.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt không làm phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quy trình xử lý liên quan đến chi trả hàng tháng; quy trình chi trả trợ cấp phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng và phù hợp với các nhóm đối tượng và điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc chi trả  trợ cấp không dùng tiền mặt; tuyên truyền, vận động đối tượng mở tài khoản tại các ngân hàng để nhận trợ cấp nhằm thực hiện mục tiêu chi trả không dùng tiền mặt với chi phí phù hợp.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm công tác chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; tổng hợp báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.  

Minh Huyền