PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
Tại Phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thông qua Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 10/4/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo nội dung Nghị quyết, thành lập thị trấn Vân Tùng trên cơ sở toàn bộ 51,10 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.590 người của xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Thị trấn Vân Tùng giáp thị trấn Nà Phặc và các xã Cốc Đán, Đức Vân, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa thuộc huyện Ngân Sơn.

Sau khi thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 2 thị trấn. Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 6 phường và 7 thị trấn.

Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định các nội dung công việc, tiến độ thời gian cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện Ngân Sơn và thị trấn Vân Tùng mới được thành lập chủ động triển khai các nhiệm vụ phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 phải đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở diễn ra liên tục, thống nhất, không bị sự gián đoạn trong hoạt động giữa đơn vị hành chính trước và sau khi được thành lập; việc giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức phải duy trì liên tục, kịp thời, có hiệu quả; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc đơn vị hành chính mới được thành lập; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không làm ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cần được tuyên truyền sâu rộng, từ đó làm động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chung sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND huyện Ngân Sơn, các sở ngành, đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để điều chỉnh các thủ tục hành chính liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, đổi tên, đổi dấu; chuyển đổi các giấy tờ hành chính đối với cá nhân, tổ chức; chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính; điều chỉnh hồ sơ điện tử, hệ thống cho phù hợp với các đơn vị mới; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026...

Dự kiến Lễ công bố Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa xã Vân Tùng vào thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành (10/4/2023)./.

Bích Huệ