PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có một số quy định đã được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định, UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo các quy định tại các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung... 

UBND các huyện, thành phố tổ chức hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ và công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí của tỉnh và đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được bổ sung và phát sinh mới theo quy định.../.

Minh Huyền