PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trong 3 năm, đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 2.400 lượt cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
Là tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 86%, những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nói riêng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh hiện nay là 12.494 người, trong đó cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số có 10.806 người (không bao gồm các cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể), chiếm tỷ lệ trên 86%.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong tỉnh đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng quản lý.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, đã có 2.401 lượt cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, 901 lượt cán bộ, công chức được bồi dưỡng về quản lý nhà nước; 872 lượt cán bộ, công chức được bồi dưỡng về lý luận chính trị và 628 lượt cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng khác.

Bồi dưỡng kiến thức tin học cho đội ngũ công chức

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đồng thời góp phần quan trọng vào việc giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

Bích Huệ